Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz,

5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine göre; Kuruluşumuz nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespitini gerektiren işlemleri yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Anılan düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu Kuruluşumuza yazılı olarak beyan ederek tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

PayPorter – Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

1. Veri Sorumlusu : HızlıPara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ("PayPorter"), hizmetlerimiz kapsamında tarafımıza iletilen kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu Aydınlatma Metni PayPorter'ın söz konusu Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kaleme alınmıştır.

2. İşletme Amacı : PayPorter hizmetlerinden faydalanmanız sırasında tarafınızca PayPorter'a sunulan veya PayPorter tarafından toplanan kişisel verileriniz; PayPorter tarafından Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, PayPorter hizmetlerinden faydalanmanıza imkan tanımak, hizmetlerin taahhüt edilen şekilde sunulmasını sağlamak, PayPorter bu kapsamdaki çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hizmetlerimizin özelleştirilmesine ve tarafınıza kişiye özel önerilerde bulunmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması, PayPorter ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tarafların yasal ve ticari güvenliğinin sağlanması, PayPorter'ın ticari hayatını devam ettirmesi, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya matbu ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlemesi için gerekli değerlendirmelerin yapılması ve kararların alınması amaçlarıyla Kanun'un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

3. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı: PayPorter hizmetlerinden faydalanmanız sırasında tarafınızca PayPorter'a sunulan veya PayPorter tarafından toplanan kişisel verileriniz; PayPorter tarafından, yukarıda Bölüm 2'de belirtilen aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere PayPorter grup PayPorter ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, BDDK, MASAK, program ortağı kuruluşlar, hizmet alınan ve verilen kuruluş ve bankalar ile faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilecektir.

4. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Kişisel verileriniz, PayPorter tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla toplanabilmektedir. Kişisel veriler, hizmetlerimizi geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız :

Kanun'un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu hakkı kullanmak için, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Saadet Apartmanı No:65/13, Kat:7, Şişli/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup ileterek PayPorter'a başvurabilirsiniz. Başvurular, Kanun kapsamında öngörüldüğü şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak PayPorter Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla,

PayPorter – Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş